Management Committee

RGT Public Vidyalaya Management Committee

Shri Inderjeet Khurana

Chairman

RGT Raod,Port Blair

Shri P.Kannan

Member

Atlanta Point, Port Blair

Shri Joy Kumar Roy

Manager/Member

Dignabad, Port Blair

Shri Utpal Sharma

Member

Shadipur,Port Blair

Dr.Omkarsingh

Member

Rajiv Nagar, Port Blair

Shri T.Kameshwar Rao

Member-Parents Side

Garacharama, Port Blair

Smt.Padmawati

Member-Parents Side

RGT Road, Port Blair

Smt.Rita Banerjee

Member Educationist

Garacharama, Port Blair.

Smt.Suja Mohan

Member-Staff side

Haddo,Port Blair

Ms.Smitha Mohan

Member-Secretary

Austinabad, Port Blair.